top of page

ZGODA na wykorzystanie wizerunku Dziecka

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę Marii Staniszewskiej prowadzącej Niepubliczną Placówkę
Oświatowo - Wychowawczą EKOLAND ul. A9 nr 2 32–086 Węgrzce, NIP 6772297629 na przetwarzanie
wizerunku mojego dziecka w celach marketingowych.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na rozpowszechnianie wizerunku.
Ja niżej podpisany/a: na podstawie art. 81 ust. 1 z dnia 4 lutego 1994r (Dz. U. z 2006r., nr. 90, poz. 631
z późn. zm.) o prawie autorskim i prawach pokrewnych oświadczam, że wyrażam zgodę na nieodpłatne,
wielokrotne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka (Imię i Nazwisko Dziecka podane na stronie) poprzez publikację zdjęć oraz materiałów wideo przez Niepubliczną Placówkę Oświatowo - Wychowawczą EKOLAND ul. A9 nr 2 32 – 086 Węgrzce, NIP 6772297629 (dalej „EKOLAND”) na potrzeby promocji działalności EKOLAND, na stronach www oraz za pośrednictwem wszelkich pozostałych mediów/kanałów dystrybucji informacji tylko i wyłącznie w kontekście promocji działalności EKOLAND.
Niniejsza zgoda:

  • Nie jest ograniczona czasowo ani terytorialne,

  • Dotyczy wszelkich zdjęć oraz materiałów wideo z moim udziałem mojego dziecka wykonanych podczas

  • zajęć, przedstawień, imprez okolicznościowych oraz wypoczynku,

  • Obejmuje następujące pola eksploatacji: wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, obrót egzemplarzami, na których utrwalono wizerunek mojego dziecka oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, w materiałach służących promocji działalności.

    Zrzekam się niniejszym wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem EKOLAND z tytułuwykorzystania wizerunku mojego dziecka na potrzeby jak w oświadczeniu.

W związku z udzielonymi zgodami Opiekunowie i Dzieci podlegają ochronie jaką określa art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
1. Administratorem danych osobowych jest Maria Staniszewska prowadząca Niepubliczną Placówkę
Oświatowo - Wychowawczą EKOLAND, ul. A9 nr 2 32 – 086 Węgrzce, NIP 6772297629
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące Administratora w zakresie obsługi systemów
informatycznych, księgowości a także podmioty świadczące usługi techniczne dla Administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy z Administratorem, a po jego
upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
6. Opiekunowi przysługuje prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych
i ewentualnych odbiorcach danych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione,
jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
d) przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora w formacie umożliwiającym
ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
e) złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
7. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na
adres e-mail: biuro@ekoland.edu.pl

bottom of page