top of page

Regulamin Placówki EKOLAND

 

Załącznik nr 1

do Statutu Placówki Oświatowo-Wychowawczej

„EKOLAND”

z siedzibą w Węgrzcach, ul. A9 nr 2

REGULAMIN NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI OŚWIATOWO - WYCHOWAWCZEJ EKOLAND
(dalej NPOW EKOLAND)

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Rodzic zgłaszając udział dziecka w zajęciach jest zobowiązany do zaakceptowania
  i przestrzegania regulaminu NPOW EKOLAND.

 2. Udział w zajęciach możliwy jest tylko i wyłącznie, gdy rodzic lub prawny opiekun uczestnika zajęć rozpoczął współpracę z NPOW EKOLAND poprzez podpisanie umowy. Wyjątek stanowią pierwsze zajęcia - tzw. poglądowe. Każda osoba może uczestniczyć tylko w jednych zajęciach poglądowych.
   

II. WARUNKI UMOWY

 1. Informacje o: czasie trwania umowy, warunkach wypowiedzenia umowy, oraz warunkach rozwiązania grup, stanie zdrowia uczestnika zajęć zgłaszanych przez Rodzica lub Opiekuna, miejscu i czasie organizacji zajęć, praw uczestnika oraz odpłatności (formy, kwoty oraz terminie płatności) ujęte są w umowie w związku
  z tym w regulaminie powyższych rzeczy nie zapisuję się ponownie.

 2. Opłata za zajęcia indywidualne ustalana jest oddzielnie w zależności od pedagoga oraz stopnia zaawansowania uczestnika.

 3. W przypadku nieobecności na zajęciach lub rezygnacji z nich, uczestnik otrzymuje voucher uprawniający go do wstępu na plac zabaw w terminie uzgodnionym
  w recepcji. Jedne zajęcia upoważniają do odebrania vouchera, który odpowiada jednorazowemu godzinnemu wejściu na plac zabaw.

 4. NPOW EKOLAND nie prowadzi zajęć podczas ferii zimowych.
   

III. ORGANIZACJA CZASU PRZED I PO ZAJĘCIACH

 1. Ze względu na fakt, że w NPOW EKOLAND przebywają głównie dzieci, wszyscy zobowiązani są do ściągnięcia obuwia w szatni odzieży wierzchniej.

 2. Uczestnicy zajęć mają obowiązek przebywać na terenie budynku NPOW EKOLAND.

 3. Uczestnicy zajęć do 7 roku życia mogą opuścić budynek tylko pod opieką Rodzica/Opiekuna.

 4. W sytuacji, gdy małoletni uczestnik zajęć ma zamiar sam opuścić budynek (wiek uczestnika 7-10 lat) musi okazać pisemną informację od rodzica lub prawnego opiekuna, który zezwala na opuszczenie budynku na odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna. Informacja powinna być okazywana za każdym razem lub jednorazowo. Jednorazowa zgoda winna zawierać datę do kiedy obowiązuje (np. "koniec roku szkolnego tj. 30.06.202....r.").

 5. Uczestnicy zajęć powyżej 10 roku życia mogą samodzielnie opuszczać budynek.

 6.  Małoletni uczestnicy zajęć przed i po zajęciach pozostają pod opieką Rodziców/ Opiekunów. NPOW EKOLAND nie ponosi odpowiedzialności za dzieci pozostawione bez opieki na terenie placówki przed i po zajęciach. 

 7. Rodzice oraz opiekunowie pozostawionych w NPOW EKOLAND dzieci akceptują regulamin sali i placu zabaw.

 8. NPOW EKOLAND nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki. Cenne przedmioty można zabrać na salę lub pozostawić w recepcji.

 9. Uczestnicy, którzy oczekują na rozpoczęcie zajęć w wyznaczonym miejscu nie mogą zakłócać pracy i spokoju pozostałych uczestników NPOW EKOLAND.

 10. Rodzice/ Opiekunowie oraz rodzeństwo dzieci uczestniczących w zajęciach nie mogą zakłócać pracy i spokoju osób uczestniczących w zajęciach. NPOW EKOLAND ma prawo wyprosić osobę, która w znaczny lub umyślny sposób przeszkadza pozostałym osobom.

 11. W sytuacji zajętych miejsc parkingowych przy NPOW EKOLAND informujemy
  o możliwości parkowania samochodu na publicznym parkingu przy Poczcie na
  ul. A 10. NPOW EKOLAND nie ponosi odpowiedzialności za samochody zaparkowane na bramach wjazdowych lub zastawiających chodniki.
   

IV. ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Uczestnik powinien stawić się w siedzibie NPOW EKOLAND 5 min. przed rozpoczęciem zajęć, aby przygotować się do zajęć.

 2. Każdy uczestnik zobowiązany jest do przebrania się w strój dopasowany do zajęć, którego koszt w całości ponosi Rodzic/ Opiekun. Każda grupa powinna mieć wyznaczony strój ćwiczebny, o którym decyduje osoba prowadząca.

 3. Niezależnie od zajęć, na które uczęszcza dziecko obowiązuje:

  1. bezwzględny zakaz noszenia biżuterii (szczególnie naszyjników), która stanowi zagrożenie dla dzieci;

  2. długie włosy powinny być związane (na zajęciach baletowych uczesane
   w „koka”, na inne zajęcia związane dowolnie);

  3. na zajęcia baletowe (grupy i klasy baletowe) obowiązuje body baletowe ćwiczebne (zakupione za pośrednictwem Placówki Ekoland wg wytycznych Placówki - Dyrektor określa w umowie szacowaną wysokość opłaty za body ćwiczebne, który w całości pokrywają Rodzice/ Opiekunowie), białe rajstopy oraz białe/ różowe/ ecru baletki baletowe;

  4. jeżeli dziecko na zajęcia baletowe potrzebuje ciepłego okrycia powinno zakładać bolerko baletowe (zakupione za pośrednictwem Placówki Ekoland wg wytycznych Placówki - Dyrektor określa w umowie szacowaną wysokość opłaty za bolerko baletowe, który w całości pokrywają Rodzice/ Opiekunowie);

  5. na zajęcia capoeira obowiązują abady, podkoszulek oraz gołe stopy (ewentualnie skarpetki z antypoślizgiem);

  6. na zajęcia hip hop obowiązuje wygodny strój sportowy (dresy, getry, legginsy itp), podkoszulek oraz czyste obuwie sportowe zamienne;

  7. na zajęcia tańca współczesnego czarne spodnie (dresy, getry, legginsy itp.), czarny podkoszulek (chyba, że z osobą prowadzącą zostanie ustalone inaczej) oraz bezpalcówki.

 4. Na sali tanecznej, oraz sportowej, podczas zajęć tanecznych mogą przebywać wyłącznie ich uczestnicy i osoby współpracujące z NPOW EKOLAND.

 5. Uczestnicy mogą przebywać na sali tylko i wyłącznie w obecności instruktora.

 6. Na salę można wnosić wyłącznie wodę do picia, jeżeli zezwoli na to osoba prowadząca. W sytuacji, gdy podczas zajęć wody nie wolno wnosić na salę, osoba prowadząca powinna zorganizować przerwę w zajęciach (o ile kondycja dzieci tego wymaga).

 7. NPOW EKOLAND ma prawo do zorganizowania zastępstwa w razie nieobecności instruktora, bez konieczności informowania uczestników o zmianie.

 8. NPOW EKOLAND ma prawo odwołać zajęcia w sytuacji nagle uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć (brak prądu, niedyspozycja instruktora itp.). Zajęcia odwołane zostaną odrobione przez wydłużenie czasu kolejnych zajęć. Jeżeli zajęcia w danej grupie odbywają się dwa razy w tygodniu zajęcia będą odrabiane w dniach kiedy nie było zajęć. Przykładowo nieodbyte zajęcia 45cio minutowe we wtorek będą odrabiane przez trzy kolejne wtorki poprzez wydłużenie zajęć o 15 minut.

 9. Na zajęcia do NPOW EKOLAND nie można przyprowadzać dzieci przeziębionych, zakatarzonych, wymiotujących i z objawami innych chorób. W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do stanu zdrowia dziecka, osoba prowadząca ma prawo odmówić przyjęcia dziecka na zajęcia mając na względzie dobro całej grupy i innych dzieci przebywających w NPOW EKOLAND.

 10. Wychowankowie (zarówno małoletni i pełnoletni) nie są dodatkowo ubezpieczeni na zajęciach prowadzonych przez NPOW EKOLAND.

 11. Zabrania się wnoszenia i spożywania posiłków oraz napoi (innych niż woda) do sal ćwiczebnych. Zaleca się aby dziecko miało przygotowaną wodę do picia w szatni (którą będzie mógł wypić podczas przerwy) oraz  zaleca się nie spożywać posiłków podczas przerwy. Zabrania się żuć gumę podczas zajęć.

 12. Uczestnik kategorycznie nie może przychodzić na zajęcia po spożyciu alkoholu i środków odurzających ani spożywać w.w. rzeczy w NPOW EKOLAND

 13. W NPOW EKOLAND obowiązuje zakaz palenia. Również papierosów elektronicznych. 
   

V MONITORING

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom i pracownikom na terenie placówki oraz w celu ochrony mienia, Dyrektor wprowadził szczególny nadzór nad terenem wokół placówki w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).

 2. NPOW Ekoland posiada całodobowy monitoring wewnętrzny i zewnętrzny, który obejmuje wejście do budynku, parking oraz plac zabaw.

 3. Rejestracji i zapisaniu na nośniku fizycznym podlega tylko obraz z kamer systemu monitoringu bez zapisu dźwięku.

 4. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe uczestników zajęć i ich opiekunów, pracowników i innych osób, których w wyniku tych nagrań można zidentyfikować, placówka przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane, i przechowuje przez okres nie dłuższy niż 7 dni od dnia nagrania.

 5. Prawo do odtwarzania zarejestrowanego obrazu i wykorzystania go do działań wewnętrznych posiada Dyrektor i upoważnione przez niego osoby.
   

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W miarę możliwości oraz dostępności sceny teatralnej rok szkolny zwieńczony zostanie spektaklem lub koncertem.

 2. Uczestnik zajęć, który opuścił więcej niż 50% zajęć może nie zostać dopuszczony do występowania w spektaklu końcowo rocznym.

 3. Jeżeli uczestnik zajęć w sposób rażący odbiega od grupy ze względu na umiejętności i opanowany materiał zajęć osoba prowadząca ma prawo odmówić uczestnictwa dziecka w przedstawieniu.

 4. Podczas imprez zorganizowanych przez NPOW EKOLAND (np. spektakl, lekcja otwarta itp.) dziecko pozostaje pod opieką Rodzica lub Opiekuna, chyba że wyraźnie zostało zaznaczone, że w danym przedziale czasowym dziecko jest pod opieką osoby reprezentującej NPOW EKOLAND.

 5. Za wszystkie zniszczenia dokonane przez dzieci przed i po zajęciach, kiedy to nie pozostaje pod opieką placówki, odpowiada jego rodzic lub prawny opiekun.

bottom of page