top of page

ZGODA "MARKETINGOWA"

na przetwarzanie danych osobowych

Ja niżej podpisany/a wyrażam zgodę Marii Staniszewskiej prowadzącej Niepubliczną Placówkę
Oświatowo - Wychowawczą EKOLAND ul. A9 nr 2 32 – 086 Węgrzce, NIP 6772297629 na przetwarzanie
moich danych osobowych w celach marketingowych oraz wyrażam zgodę na otrzymywanie na podany
adres e-mail oraz numer telefonu informacji handlowych.

W związku z udzielonymi zgodami Opiekunowie i Dzieci podlegają ochronie jaką określa art. 13 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
1. Administratorem danych osobowych jest Maria Staniszewska prowadząca Niepubliczną Placówkę
Oświatowo - Wychowawczą EKOLAND, ul. A9 nr 2 32 – 086 Węgrzce, NIP 6772297629
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych
3. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest: art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty obsługujące Administratora w zakresie obsługi systemów
informatycznych, księgowości a także podmioty świadczące usługi techniczne dla Administratora.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres obowiązywania Umowy z Administratorem, a po jego
upływie przez okres niezbędny do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
6. Opiekunowi przysługuje prawo do:
a) uzyskania informacji na temat przetwarzania Danych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych
i ewentualnych odbiorcach danych,
b) żądania skorygowania nieprawidłowych Danych lub uzupełnienia niekompletnych Danych,
c) żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Danych – przy czym żądanie zostanie spełnione,
jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne dotyczące takiego żądania,
d) przenoszenia Danych – poprzez otrzymanie Danych od Administratora w formacie umożliwiającym
ich przekazanie wybranemu podmiotowi trzeciemu,
e) złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że Dane są przetwarzane sprzecznie z prawem.
7. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem Danych powinny być kierowane na
adres e-mail: biuro@ekoland.edu.pl

bottom of page